• خزلی پلاست هفت روز هفته بصورت ۲۴ ساعته برای خرید باز است

همه تولیدات در خزلی پلاست

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
تعداد در کارتن ۳۲ عدد
تعداد در کارتن ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۴ عدد
تعداد در کارتن ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۴ عدد
تعداد در کارتن ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۴ عدد
تعداد در کارتن ۲۴ عدد